W zakres działalności pracowni architektonicznej Arkon Atelier sp z o.o. wchodzi:

1. Projektowanie architektoniczne:

 • domy jednorodzinne,
 • budynki wielorodzinne,
 • budynki biurowe,
 • budynki usługowe,
 • budynki użyteczności publicznej,
 • obiekty i zakłady przemysłowe,
 • obiekty służby zdrowia,
 • adaptacja obiektów zabytkowych,
 • zmiany sposobu użytkowania,
 • architektura krajobrazu: parki, ogrody,
 • wizualizacje architektoniczne i urbanistyczne.
    Prowadzimy cały proces projektowania - od koncepcji, przez projekty budowlane, do projektów wykonawczych i branżowych. Nasi inwestorzy są zapraszani do udziału w procesie projektowym. Opracowania na bieżąco są konsultowane ze zleceniodawcą, aby spełnić wszelkie życzenia i wymagania przyszłych użytkowników. Na życzenie klienta prowadzimy również nadzór nad budową aby wykluczyć możliwość popełnienia błędów wykonawczych, a także dopilnować jakości wykonania detali świadczących o jakości i estetyce budynku. Posiadamy uprawnienia do wykonywania projektów w strefach i obiektach objętych ochroną konserwatorską.

 

2. Planowanie przestrzenne:

 • Studia programowo-przestrzenne obszarów zurbanizowanych,
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Studia Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju,
 • Decyzje o Warunkach Zabudowy,
 • Decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,
 • Prognozy Oddziaływania Inwestycji na Środowisko.
 

3. Projekty aranżacji wnętrz:

 • budynki mieszkalne,
 • budynki usługowe,
 • wizualizacje wnętrz.

4. Doradztwo inwestycyjne:

 • w zakresie wyboru nieruchomości i inwestycji,
 • opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego inwestycji,
 • opracowanie Karty Informacyjne Przedsięwzięcia.
  Ponadto opracowujemy wszelkie dokumenty związane z dokumentacją projektową, takie jak:
 • przedmiary,
 • kosztorysy,
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • audyty energetyczne,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

 

Przy opracowaniu projektów stale współpracujemy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych.