Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru części miasta Żukowa ograniczonego od strony północnej granicą miasta, od strony wschodniej ul. Gdyńską, od strony południowo-wschodniej działką nr 1740 stanowiącą drogę i od strony południowo – zachodniej granicą lasu i ulicą Leszczynową, gmina Żukowo. Uchwała nr XLIII/713/2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28.05.2010 roku.

Galeria